СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ – “ ПРОФ.ИВАН КИРОВ” – ЕАД гр. София

 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР

ПРОФ.Д-Р Т. ЧЕРВЕНЯКОВА

 

 

НАРЕДБА

 

За условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор и за здравоно не осигурени пациенти.

 

 

РАЗДЕЛ І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 Тази наредба урежда условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на гражданите в СБАЛИПБ – Проф. Ив.Киров – ЕАД – гр. София и за платените медицински услуги.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ.

 

Чл. 2 /1/ Медицинската помощ по избор на гражданите се заплаща съгласно предложени и одобрени от Съвета на Директорите цени и на основание чл. 2, т. 3 от Наредба №22 на МЗ.

/2/ Цените на предлаганите медицински дейности са дадени в Приложения към настоящата Наредба.

/3/ Заплащат се следните медицински услуги:

·         Първична и специализирана медицинска помощ, потърсена по желание на пациента

·         Болнично лечение провеждано в стационарния блок на:

-          неосигурени пациенти

-          пациенти, пожелали лечение в болницата за заболявания, за които няма сключен договор по клинични пътеки

-          пациенти, приети по клинични пътеки, които желаят да напуснат стационара преди края на срока, определен от НЗОК за продължителността на пътеката, или да бъдат изписани без да са изпълнени всички задължителни процедури, включени в пътеката

·         Допълнително предоставени услуги: избор на лекуващ лекар, лечение в самостоятелна стая, ТV, телефон, индивидуален пост от медицинска сестра

/4/ Не се заплаща по ал.1 – издаване на удостоверение за смърт.

/5/ Не се заплаща от служители на СБАЛИПБ – Проф. Ив. Киров и техните семейства:

·         Първична и специализирана медицинска помощ.

·         Потребителска такса за лечение, провеждано в стационарния блок по клинични пътеки, за които болницата има сключен договор със СЗОК.

·         Лечение, провеждано от избран от пациента лекар или екип.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

РЕД ЗА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 3 /1/ Извън болничните медицински услуги се извършват след предварително заплащане в касата на болницата, за което се издава фактура в три екземпляра: / за болния, за касата и за счетоводството.

/2/ Нмерът на фактурата по ал./1/ се записва в съответните журнали.

Чл. 4 /1/ При постъпване на болнично лечение се изготвя план- сметка за стойността на лечението, половината на която се заплаща авансово, а останалата половина – след приключването му и изготвянето на окончателната сметка.

/2/ След изготвяне на окончателната сметка се издава фактура за цялата стойност на лечението в четири екземпляра: за болния, за касата, за счетоводството и за история на заболяването.

/3/ Надвзети суми се възстановяват от касата на болницата при изписването на болния.

Чл. 5 /1/ Предварително се заплащат допълнително поисканите услуги:

·         избор на лекуващ лекар;

·         лечение в самостоятелна стая, ТV, телефон;

·         индивидуален пост от медицинска сестра.

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 

1.                           Половината от цената за избор на лекуващ лекар и индивидуален пост от медицинска сестра.се заплаща на избраните от пациента лекар и сестра, като елемент от трудовите им възнаграждения.

2.                           Плащането ще се извършва веднъж месечно за предходния месец, на основание представени финансови документи/ фактури/, в които ясно са посочени: клиника, отделение, име и длъжност на лекуващия лекар и на сестрата избрани от пациента

 

 

Наредбата е приета от Съвета на директорите и влиза в сила, считано

 

 

От 01.10.2010 г.