Ц Е Н О Р А З П И С

БОЛНИЧНИ ТАКСИ
В СБАЛИПБ "ПРОФ. ИВАН КИРОВ"-СОФИЯ ЕАД

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА
ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЛИ
МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР И НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ
ОТ ЛИЦА, КОИТО СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ

* Хоспитализираните по клинична пътека здравно осигурени лица
заплащат по тази ценова листа само стойността на допълнително
поисканите услуги и потребителска такса в размер на
5.40 лв. /пет лв. и четиридесет ст./ за един ден болнично
лечение, представляваща 2 /две/ на сто от минималната работна
заплата за страната, но не повече от 10 /десет/ дни годишно.

А. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ


I. Преглед, консултация и документи Цена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с правата
на български
граждани
1Преглед от хабилитирано лицеПрофесор,
доцент

50.00

100.00

2Преглед от лекарСпециалист

30.00

60.00

3Вторична консултация от лекарСпециалист

20.00

40.00

4Индивидуален пост от медицинска сестраЗа 12 часа

30.00

60.00

5Медицински документДубликат

5.00

10.00

6Ксерокопие на документЗа 1/една/
страница

1.00

2.00

7Пакет медицински дейност:
преглед, до 12 часово наблюдение и
венозна рехидратация при болни с
повръщане, диариен синдром и остра
вирусна инфекция
Дежурен лекар
и сестра

120.00

240.00

8Осигуряване на транспорт /линейка/ по
желание на пациентите
на км.

2.00

4.00

II. Видове манипулацииЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Вземане на венозна кръв

3.00

6.00

2Вземане на периферна кръв

2.00

4.00

3Подкожна инжекция

4.00

8.00

4Мускулна инжекция

5.00

10.00

5Венозна инжекция

10.00

20.00

6 Венозна инфузия, продължителност до 12 часа

20.00

40.00

Венозна инфузия, продължителност над 12 часа

25.00

50.00

Венозна инфузия, продължителност до 12 часа, с инфузомат

25.00

50.00

Венозна инфузия, продължителност над 12 часа, с инфузомат

30.00

60.00

7Осигуряване и поддържане на продължителен венозен достъп /канюла/

15.00

30.00

8Кръвопреливане, включително директна проба

40.00

80.00

9Поставане на уретрален катетър

15.00

30.00

10Тестове с натриване, скарифициране, надраскване

3.00

6.00

11Лумбална пункция

40.00

80.00

III. Образна диагностикаЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Абдоминална ехография

20.00

40.00

2Рентгенография /лицева, профилна/

25.00

50.00

IV. Функционални изследванияЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1ЕКГ - 12 стандартни отвеждания

12.00

24.00
Б. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

I. ХематологияЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Кръвна картина, автоматично

10.00

20.00

2Микроскопско диференциално броене

5.00

10.00

3СУЕ

2.00

4.00

4Морфология на еритроцитите

3.00

6.00

5Ретикулоцити

2.00

4.00

II. Кръвосъсирване и фибрионолизаЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Време на кървене

2.00

4.00

2Протромбиново време

3.00

6.00

3Парциално тромбопластиново време

3.00

6.00

4Фибриноген

3.00

6.00

5Тромбоцити /камерно броене/

3.00

6.00

III. Изследване на уринатаЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Химично изследване с течни реактиви

5.00

10.00

2Химично изследване със сухи тестове

5.00

10.00

3Седимент - ориентировъчно изследване

3.00

6.00

4Окултни кръвоизливи

2.00

4.00

IV. Течни пунктати, екскрети, секретиЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Полуколичествени проби /Панди и др./ - за всяко по:

2.00

4.00

2Броене на клетки /микроскопски/ - ликвор, ексудат, трансудат и др.

5.00

10.00

3Морфологично диференциране на клетки ДКК

5.00

10.00

4Изследване на кръв, белтъчини, липиди и въглехидрати

6.00

12.00

V. Клинично - химични изследванияЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1 Електролити

 

 

Калций,натрий,хлориди

7.00

14.00

Калций, неограничен фосфор

5.00

10.00

Желязо, общ ЖСК - за всеки показател

7.00

14.00

2Субстракти: клюкоза, креатинин, урея, билирубин, /общ директен/, покочна киселина, холестерол, триглицериди LDL - холестерол, HDL - холестерол - за всеки показател:

3.00

6.00

3Ензими и ензоензими: АСАТ, АЛАТ, АДХ, ГГТ, КК, АФ, алфа-амилаза, холинестероза и др. - за всеки показател по:

5.00

10.00

4Белтъци: общ белтък, албумин - за всеки показател по:

3.00

6.00

VI. ДругиЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Кръвно - газов анализ, алкално киселинно равновесие

8.00

16.00

2KRP

6.00

12.00

3Тест за инфекциозна мононуклеоза

8.00

16.00

4Тест за HIV /спринингов/

8.00

16.00

5Тест за HbsAg /спринингов/

5.00

10.00

VII. Микробиологични изследвания /вкл. манипулация и следи/Цена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Гърлен секрет

20.00

40.00

2Носен секрет

20.00

40.00

3Гърлен и носен секрет

30.00

60.00

4Храчка

20.00

40.00

5Раневи секрет / антракс

30.00

60.00

6Раневи секрет / възпаление

20.00

40.00

7Ушен секрет

20.00

40.00

8Очен секрет

20.00

40.00

9Стерилна урина

10.00

20.00

10Хемокултура

35.00

70.00

11Ликвор

40.00

80.00

12Изследване на фекална проба профилактично

10.00

20.00

13 Фецес за изследване на бактериална, гъбична и вирусна чревна инфекция

30.00

60.00

Фецес за изследване на бактериална и гъбична чревна инфекция

20.00

40.00

Фецес за изследване на бактериална и вирусна чревна инфекция

20.00

40.00

Фецес за изследване на бактериална чревна инфекция

15.00

30.00

Изследване на фецес за Кандида

15.00

30.00

Фецес за изследване на Рота вируси

12.00

24.00

VIII. Медицинска паразитологияЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1 Елиза за:

 

 

Токсоплазмоза

18.00

36.00

Ехинококоза

18.00

36.00

Трихинелоза

18.00

36.00

2 РПХА за:

 

 

Токсоплазмоза

15.00

30.00

Ехинококоза

15.00

30.00

Трихинелоза

15.00

30.00

3 Културена диагностика на:

 

 

Амебиаза

15.00

30.00

Трихомоназа

15.00

30.00

Лайшмамиоза

15.00

30.00

4Нативен препарат за протозои с луголов разтвор

6.00

12.00

5Перианално остъргване на ентеробиоза /скоч лента/

6.00

12.00

6 Морфологично изследване за чревни хелминти:

 

 

Еднократно

8.00

16.00

Трикратно

23.00

46.00

7 Изследване за:

 

 

Малария

20.00

40.00

Лайшмамиоза

20.00

40.00

Пневмоцитоза

20.00

40.00

8Морфологично изследване за криптоспориди

20.00

40.00

9Изследване за виталност на ехинококови кисти

10.00

20.00

10Компресивна трихинелоскопия

8.00

16.00

11Смилане с изкуствен стомашен сок за трихинелни ларви

16.00

32.00

12Консултация на готови хистологични резултати

10.00

20.00
Д. ДРУГИ ТАКСИ

I. Допълнително поискани услуги от пациенти, свързани с оказване на медицинска помощЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Стая със санитарен възел и 1 /едно/ легло за ден - ВИП стая

50.00

100.00

2Легло в стая със санитарен възел и 2 /две/ легла за ден

25.00

50.00

3Храна по индивидуално меню

По калкулация

По калкулация

II. Цени за болничен престой за здравно неосигурени пациенти и пациенти пожелали лечение за заболявания, за които болницата няма сключен договор със ЗКЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Легло за интензивно наблюдение

200.00

2Стая със санитарен възел и 1 /едно/ легло за ден

50.00

100.00

3Легло в стая със санитарен възел и 2 /две/ легла за ден

25.00

50.00

4Легло в стая със санитарен възел и повече от 2 /две/ легла за ден

15.00

30.00

5Стая без санитарен възел и 1 /едно/ легло за ден

20.00

40.00

6Легло в стая без санитарен възел и повече от 1 /едно/ легло за ден

10.00

20.00

7Храна по индивидуално меню

По калкулация

По калкулация

III. Такси за лица, пожелали сами да останат в ЛЗ, за да придружат пациентЦена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1В стая с 2 /две/ и повече легла без санитарен възел

10.00

20.00

2В стая с 1 /едно/ легло без санитарен възел

15.00

30.00

3В стая с 2 /две/ легла със санитарен възел

20.00

40.00

4В стая с 1 /едно/ легло със санитарен възел

30.00

60.00


Горепосочените такси не включват интервенции, изследвания, лечение с медикаменти, консумативи и консултации.
Горепосочената такса включва хотелска част /режийни - ток, вода, хигиенни материали и др./, обслужване от санитари и др.

IV. Цена в лв. за
български
граждани
Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с
правата на
български
граждани
1Ползване на необорудвано помещение за презентации на фирми

70.00

140.00

2Ползване на оборудвано помещение за презентации на фирми

120.00

240.00