Други обяви

Във връзва със чл. 221, т.6, чл.219, ал. 2, и чл. 232а от търговския закон, чл. 8 ал.1, чл.9, чл. 12, т.5 от правилника за реда за упражнение правата на държавата в търговските дружества с държавно участи в капитала (ПРУПДТДДУК)
СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД София, обявява процедура за набиране на оферти за избор на регистриран одитор - 2019г. срок за подаване на документи 22.10.2019г.