СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

Във връзка с влизането в сила от 31.01.2015 г. на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“ ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение:
1 място за лекар-специализант по „Инфекциозни болести”

Желаещите да станат част от екипа на СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“ ЕАД следва да представят в отдел Човешки ресурси на болницата:

• Заявление свободен текст;
• Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
• Автобиография - европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
• Удостоверение за членство на специализанта в БЛС;
• Свидетелство за съдимост;
• Медицинско свидетелство за работа;
• Документ удостоверяващ трудовия стаж;
• Мотивационно писмо.
Документите ще се приемат в срок от 1 месец от публикуването на обявата (до 9 април) включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 15.00 ч.
След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на Изпълнителния директор на болницата.