СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД 01.02.2017г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

На основание на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“ ЕАД обявява две свободни места за лекар-специализант по „Инфекциозни болести”

Желаещите да станат част от екипа на СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“ ЕАД следва да представят в отдел Личен състав на болницата:

• Заявление свободен текст;
• Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
• Автобиография - европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates- instructions
• Удостоверение за членство на специализанта в БЛС;
• Свидетелство за съдимост;
• Медицинско свидетелство за работа;
• Документ удостоверяващ трудовия стаж;
• Мотивационно писмо.
Документите ще се приемат от 01.02.2017г. до 02.03.2017г. включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 15.00 ч.
След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на Изпълнителния директор на болницата.