СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД 06.06.2018

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и решение на СД от 22.05.2018 г. СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар –специализант в лечебното заведение:

3 места за лекар-специализант по „Инфекциозни болести”
Желаещите да станат част от екипа на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД следва да представят в личен състав на болницата:

• Заявление свободен текст;
• Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
• Автобиография - европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
• Удостоверение за членство на специализанта в БЛС;
• Свидетелство за съдимост;
• Медицинско свидетелство за работа;
• Документ удостоверяващ трудовия стаж;
• Мотивационно писмо.
Документите ще се приемат в срок от 30 дни от публикуването на обявата (до 06 юли 2018 г. вкл.), всеки работен ден от 08.30 ч. до 15.00 ч. в Личен състав (Административна сграда) на ЛЗ. След приключването на приема на документите кандидатите, които отговарят на поставените изисквания и са подали документите в срок, ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на Изпълнителния директор на болницата. Предоставената от кандидатите информация ще бъде предадена в Архива на болницата за срок от 6 (шест) месеца, след което ще бъде унищожена в съответствие с политиката на лечебното заведение за защита на личните данни

Лице за контакт: Д-р Г. Горанова 02-90-23-704