Приемане и диагностика


Tелефон: 02 / 90 - 23 - 716
E-mail:

Приемът в болницата се осъществява в Консултативно-диагностичния блок чрез консултативните кабинети. За диагностика и лечение в болницата се приемат пациенти с инфекциозни и паразитни/тропически заболявания: 1/ Здравноосигурени пациенти по спешност, съгласно изискванията на клиничните пътеки, за които болницата е сключила договор с НЗОК, съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ от 2 юни 2006 г. 2/ Здравнооосигурените лица имат право на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по ценоразписа на ЛЗ. 3/ Здравнонеосигурени пациенти при условие, че са попълнили декларация за директно заплащане на оказаната им медицинска помощ. 4/ Здравнонеосигурени пациенти с остри инфекциозни заболявания в тежко състояние, налагащо спешно лечение по реда на чл. 82 от Закона за здравето. 5/ Пациенти – чужди граждани /граждани на страни извън Европейския съюз/ по съответния ред, указан в нормативните документи. Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в Приемно-консултативните кабинети на КДБ на болницата от лекар при осигурен 24-часов работен цикъл. При постъпване е необходимо пациентите да носят документ за самоличност. Лекарят информира пациента (неговия законен представител) за здравното му състояние, за вида и обема на диагностичните и лечебните процедури, които е необходимо да му се приложат. Всеки пациент и/или негов представител дава писменото си съгласие за извършване на съответните процедури и интервенции като подписва информирано съгласие. При приемането се попълва необходимата медицинска документация. Пациентът може да поиска да избере лекар или екип от медицински специалисти, за което попълва заявление по образец. Не се допуска извършването на избор на лекар/екип в случаите посочени в чл. 29 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. /1/ Болни, които нямат индикации за хоспитализация, след консултация и при необходимост след извършване на специализирани изследвания, се връщат на изпратилите ги лечебни заведения или ОПЛ със съответни указания. /2/ В случаите, в които по обективни причини не могат да се осигурят необходимия обем диагностични и лечебни дейности на хоспитализирано лице в спешно състояние, се осигурява своевременно превеждане на пациента в най-близкото ЛЗ, което може да осъществи тези дейности. /3/ Всички, преминали през Приемните кабинети на КДБ се записват в определена от Министъра на здравеопазването медицинска документация. /4/ В случаите на спешност се извършват необходимите диагностични и лечебни дейности. /5/ Извършва се пълна или частична санитарна обработка на пациента. /6/ В случаите, при които се постави за първи път диагноза за заразно заболяване или се промени насочващата, се изпращат бързи известия до съответните институции, съгласно изискванията на Наредба № 21/18.07.2005 г. Съобщаването на случаите на СПИН/ХИВ се извършва по реда на Наредба № 47/2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН. /7/ Постъпващите пациенти заплащат авансово потребителска такса за първите три дни от болничния си престой, а останалата сума след приключване на лечението. /8/ За предоставяне на здравни услуги на лица, които не са здравноосигурени по Закона за здравно осигуряване или международен договор и за допълнително поискани услуги от лица, които са здравноосигурени се заплащат такси по утвърден ценоразпис на ЛЗ. На общодостъпни места в ЛЗ се предоставя информация за: здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК; случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ; вида и цената на медицинските и други услуги, реда за ползването и начина на заплащането им. /9/ Отказът на пациента да бъде приет в ЛЗ след информирането му от специалист за нуждата от това, както и отказа да продължи започналия престой в ЛЗ, се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента. Отказът от продължаване на започналия престой в ЛЗ, се документира задължително с Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болнично заведение и на болнично лечение/диагностициране по образец.